مرور رده

اصول فلسفه حق

اصول فلسفه حق: بند ۴۴

برگردان حمید مصیبی https://files.virgool.io/upload/users/1092067/posts/fmf76zbqkiom/audio/fmf76zbqkiom-p4ot.mp3 بند 44 شخص حقّ دارد اراده خود را متوجه هر امری سازد. آن امر بدین طریق از آنِ «من» می‌شود و ارادهِ «من» را به‌منزله غایتِ جوهریِ خود (چرا که آن در درون خود هیچ غایتی ندارد)، تعیّن و تقدیرِ خود و نفس خود می‌پذیرد – حقِّ مطلقِ «تخصیص» که موجودات انسانی در قبالِ هر امری دارند. یادداشت هگل: فلسفه‌هایی هستند که مقوله «واقعیت» را – واقعیت به معنای استقلال و وجودی که حقیقتاً لنفسه و در درون خود باشد – به اشیاءِ…

اصول فلسفه حق: بند ۴۳

برگردان از حمید مصیبی https://files.virgool.io/upload/users/1092067/posts/x0tv5qqal0tw/audio/x0tv5qqal0tw-dwvv.mp3 بند 43 شخص در مقامِ مفهومِ بی‌واسطه و بنابراین، در مقامِ امری ذاتاً متفرّد‌، از ظهوری طبیعی برخوردار است . این ظهور تا حدی درون خود او است و تا حدی به‌منزله چیزی است که او با آن همچون یک عالَمِ خارجی رفتار می‌کند. زمانی‌که به «شخص» می‌پردازیم (شخصی که خود هنوز در بی‌واسطگی اولیه قرار دارد)، از این امور بی‌واسطه و بدیهی صحبت می‌کنیم، نه آن تعیّناتی که تنها می‌توانند با وساطتِ اراده حاصل‌ شوند. یادداشت…

اصول فلسفه حق: بندهای ۴۱ و ۴۲

برگردان از حمید مصیبی فصل اول مالکیت https://files.virgool.io/upload/users/1092067/posts/a9xlxicnpxzl/audio/a9xlxicnpxzl-ks9l.mp3 بند 41 شخص اگر بخواهد در مقامِ مثال وجود داشته باشد، باید به خود «قلمرویی خارجی از آنِ آزادی‌اش» اختصاص دهد. شخص ارادهِ نامتناهی است، اراده‌ای که در این تعیّنِ اولیه و تماماً مجرّد، به‌نحو فی‌نفسه لنفسه وجود دارد. در نتیجه، این قلمرو خارجی که می‌تواند قلمرویی برای آزادی اراده باشد، از اراده متمایز است و با آن مغایرت دارد. این قلمرو، همچنین، به‌مثابه چیزی تعیّن می‌یابد که بی‌واسطه غیر از…

بازترجمه اصول فلسفه حق: بند ۴۰

برگردان از حمید مصیبی https://files.virgool.io/upload/users/1092067/posts/tdqb9glzl8le/audio/tdqb9glzl8le-ewzq.mp3 بند 40 حقّ، در بدو امر، آن موجودیت بی‌واسطه‌ای است که آزادی به‌ طریقی بی‌واسطه به خود می‌بخشد. این موجودیت عبارت است از: الف) تصرّف، که مالکیت است؛ آزادی در این‌جا، به‌طور کلی، آزادیِ ارادهِ مجرّد است یا آزادیِ یک شخصِ متفرّد که تنها با خود مرتبط می‌شود. ب) شخص، با متمایزساختنِ خود از خود ، خود را به یک شخص دیگر مرتبط می‌سازد. این دو شخص، مسلماً، تنها در مقامِ مالک برای یک‌دیگر موجودیت دارند.…

بازترجمه اصول فلسفه حق: بندهای ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹

برگردان از حمید مصیبی https://files.virgool.io/upload/users/1092067/posts/lhaenmtrrzmv/audio/lhaenmtrrzmv-nw2a.mp3 بند 36 الف) شخصیت‌مندی، به‌طور کلی، از قابلیتی جهت پذیرشِ حقّ برخوردار است و مفهوم و زمینه‌ای انتزاعی برای حقِّ مجرّد و در نتیجه، حقِّ صوری تشکیل می‌دهد. پس، امرِ حقّ چنین است: یک شخص باش و به دیگران، به‌عنوانِ اشخاص، احترام بگذار. بند 37 ب) بدون شک، تشخّصِ اراده یکی از عناصرِ موجود در درون کلیّتِ آگاهیِ اراده است (به بند 34 بنگرید)، اما شخصیت‌مندیِ مجرّد هنوز به‌معنای واقعی کلمه آن را در…