کلانشهر

بازترجمه اصول فلسفه حق: بندهای ۷۵، ۷۶ و ۷۷

برگردان حمید مصیبی https://files.virgool.io/upload/users/1092067/posts/hvg0xvtqqp9e/audio/hvg0xvtqqp9e-iaux.mp3 بند 75 از آن‌جا که دو طرف در مقامِ اشخاصی بی‌واسطه و مستقل با یک‌دیگر ارتباط می‌گیرند ، می‌توان گفت که الف) عهد نتیجهِ…

بازترجمه اصول فلسفه حق: بندهای ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴

برگردان از حمید مصیبی https://files.virgool.io/upload/users/1092067/posts/mdvjve4bosus/audio/mdvjve4bosus-0pxh.mp3 بند 70 نظر به این‌که شخصیّت‌مندی این و بی‌واسطه است، تمامیّتِ جامعی که فعالیّتِ برون‌افتادهِ از آن برخوردار است،…

اصول فلسفه حق: بند ۶۵

برگردان از حمید مصیبی https://files.virgool.io/upload/users/1092067/posts/h0beo2bsjgrk/audio/h0beo2bsjgrk-5okq.mp3 ج) عرضهِ مِلک بند 65 من می‌توانم ملکِ خود را عرضه کنم، چرا که آن تنها تا جایی به من تعلّق دارد که اراده‌ام را بر روی…

از اخلاق‌شناسیِ کانتی تا تجربهٔ عرفانی: جُستاری پیرامونِ ژوئیسانس

دِیلَن اِوَنز ترجمهٔ حسین متقی مقدمه هیچ پژوهشی دربارهٔ اصطلاحاتِ لَکانی بدونِ بحث دربارهٔ ژوئیسانس کامل نخواهد بود (۱). در عینِ حال، همان طور که بیش از یک نویسنده اشاره کرده است، ژوئیسانس یکی از پیچیده و مبهم‌ترین اصطلاحات در آثارِ…

اصول فلسفه حق: بند ۶۲

Click Hereبرگردان از حمید مصیبی https://files.virgool.io/upload/users/1092067/posts/igc2auoqtabe/audio/igc2auoqtabe-iose.mp3 بند 62 بنابراین، تنها چیزی که از مالکیتِ خودِ امر متمایز است، این حالت است که من اجازه داشته باشم تا به‌نحو…