مرور رده

اصول فلسفه حق

بازترجمه اصول فلسفه حق: بند ۴۰

برگردان از حمید مصیبی https://files.virgool.io/upload/users/1092067/posts/tdqb9glzl8le/audio/tdqb9glzl8le-ewzq.mp3 بند 40 حقّ، در بدو امر، آن موجودیت بی‌واسطه‌ای است که آزادی به‌ طریقی بی‌واسطه به خود می‌بخشد. این موجودیت عبارت است از: الف) تصرّف، که مالکیت است؛ آزادی در این‌جا، به‌طور کلی، آزادیِ ارادهِ مجرّد است یا آزادیِ یک شخصِ متفرّد که تنها با خود مرتبط می‌شود. ب) شخص، با متمایزساختنِ خود از خود ، خود را به یک شخص دیگر مرتبط می‌سازد. این دو شخص، مسلماً، تنها در مقامِ مالک برای یک‌دیگر موجودیت دارند.…

بازترجمه اصول فلسفه حق: بندهای ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹

برگردان از حمید مصیبی https://files.virgool.io/upload/users/1092067/posts/lhaenmtrrzmv/audio/lhaenmtrrzmv-nw2a.mp3 بند 36 الف) شخصیت‌مندی، به‌طور کلی، از قابلیتی جهت پذیرشِ حقّ برخوردار است و مفهوم و زمینه‌ای انتزاعی برای حقِّ مجرّد و در نتیجه، حقِّ صوری تشکیل می‌دهد. پس، امرِ حقّ چنین است: یک شخص باش و به دیگران، به‌عنوانِ اشخاص، احترام بگذار. بند 37 ب) بدون شک، تشخّصِ اراده یکی از عناصرِ موجود در درون کلیّتِ آگاهیِ اراده است (به بند 34 بنگرید)، اما شخصیت‌مندیِ مجرّد هنوز به‌معنای واقعی کلمه آن را در…

اصول فلسفه حق: بند ۳۵

برگردان از حمید مصیبی https://files.virgool.io/upload/users/1092067/posts/rzutfqq2f8gc/audio/rzutfqq2f8gc-vxxb.mp3 بند 35 عمومیتِ این اراده که لنفسه آزاد است، عمومیتِ صوری است، یعنی رجوعِ خودآگاه و مستقیم، و در عین حال، بدونِ محتوایِ اراده به خود در تفرّدش – تا این‌جا، ذهن یک شخص است. عنصرِ اساسی در شخصیت‌مندی این است که من، به‌منزله این شخص، از همه جهات (در استبدادِ باطنی، محرک، مِیل، و همچنین، در ارتباط با موجودیتِ خارجی و برون‌افتادهِ بی‌واسطه‌ام) کاملاً معیّن و متناهی هستم، اما به‌معنای دقیق کلمه، به‌نحوی صرف و…

اصول فلسفه حق: بند ۳۴

برگردان از حمید مصیبی https://files.virgool.io/upload/users/1092067/posts/euanzp0aoj3e/audio/euanzp0aoj3e-4bvx.mp3 بخش اول حقِّ مجرّد بند 34 اراده‌ای که به‌نحو فی‌نفسه لنفسه آزاد است، هنگامی‌که در قالبِ مفهومِ مجرّدش وجود دارد، در وضعیتِ تعیّنِ بی‌واسطگی قرار دارد . در نتیجه، فعلیتِ آن متضمن یک رویکرد سلبی در قبال واقعیت است؛ این اراده به‌نحو مجرّد به خود ارجاع می‌یابد – ارادهِ ذاتاً متفرّدِ یک ذهن. این اراده، در تطابق با عنصرِ تشخّصِ اراده، محتوایی دارد که از غایاتِ معیّن تشکیل می‌شود، و در مقامِ تفرّدِ مانع، این…

بازترجمه اصول فلسفه حق: بندهای ۳۲ و ۳۳

برگردان حمید مصیبی https://files.virgool.io/upload/users/1092067/posts/swwphebjj52g/audio/swwphebjj52g-f0mi.mp3 بند 32 تعیّناتی که مفهوم در طیِّ فرآیندِ رشد و بسط‌اش به خود می‌گیرد، از طرفی مفهوم هستند، اما از طرف دیگر، از آن‌جا که مفهوم ذاتاً مثال است، از صورتِ موجودیت برخوردارند. بنابراین، زنجیرهِ مفاهیمی که از پی منتج می‌شود، در عین حال، زنجیره‌ای از قالب‌هاست؛ علم باید آن‌ها را به این چشم ببیند. یادداشت هگل: اگر نظری‌تر بنگریم، حالتِ موجودیتِ یک مفهوم و تعیّنِ آن یک چیزاند. اما باید خاطرنشان ساخت که در…