به جای کامنت

عزیزان، اگر در سایت جایی برای کامنت نیست و نیاز می‌بینید به مطلبی خاص انتقاد کنید، در این فضا برای ما بنویسند. زیر ۶۰۰ «کاراکتر» که می‌شود، هم نباشد. مستند و دقیق جواب مطلبی که انتخاب می‌کنید را بدهید. ما آن مطلب را حتماً به صورتی مطلبی مستقل به نام خودتون و با ارجاع به مطلب اصلی منتشر می‌کنیم. نویسندهٔ مطلب اصلی هم می‌تواند از مطلب خودش دفاع کند. همین رفت و برگشت حتماً منجر به تولید فضای انتقادی می‌شود.


0