همکاری با ما

حداقل کلانشهر، فضایی اشتراکی روی اینترنت برای درمیان گذاشتن نوشتارهایی با بیان هنرمندانه و انتقادی است. البته نویسندگان بیانیه کلانشهر، حق دبیری‌شان را بر این فضا محفوظ می‌دانند. اگر با بیانیه کلانشهر موافق هستید، مقالات و نوشته‌هایتان را برای ما بفرستید. ظرف یک ماه به شما پاسخ داده می‌شود، در غیر اینصورت پیگیری نکنید.