مرور رده

اصول فلسفه حق

بازترجمه اصول فلسفه حق: بندهای ۱ و ۲

https://files.virgool.io/upload/users/1092067/posts/ic4z6m9isi1y/audio/ic4z6m9isi1y-gxws.mp3 بند 1 موضوع علم فلسفی حق، مثال حق است – مفهوم حق و فعلیت‌یابی آن. فلسفه باید به مُثُل بپردازد، نه آن چیزی که در تداول عام مفاهیم صرف خوانده می‌شود. برعکس، فلسفه نشان می‌دهد که مفاهیم صرف یک‌جانبه و تهی از حقیقت‌اند، و تنها، مفهوم است که فعلیت دارد (نه چیزی که غالباً تحت این نام خوانده می‌شود، و صرفاً یکی از تعیّنات انتزاعی فهم است)، آن هم بدین صورت که مفهوم، به خود فعلیت می‌دهد. هر چیز دیگری غیر از این فعلیت که توسط خود…