مرور رده

اصول فلسفه حق

بازترجمه‌ اصول فلسفه حق: بند ۸ و ۹ و ۱۰

مترجم حمید مصیبی https://files.virgool.io/upload/users/1092067/posts/ixc8jc1eh298/audio/ixc8jc1eh298-kxlf.mp3 بند 8 اراده باز هم تشخص می‌یابد، و بدین ترتیب، بیشتر معیّن می‌شود؛ این تشخص تمایزِ میان صُوَر اراده را می‌سازد: الف) اگر اراده براساس تقابلی صوری میان امر عینی (به‌منزله ظهورِ بی‌واسطهِ خارجی) و امر ذهنی تعین یابد، آن را ارادهِ صُوری می‌نامیم؛ این اراده خود را در قالبِ خودآگاهی نشان می‌دهد و عالَمِ خارج را پیشِ روی خود می‌یابد. اراده‌ای که به مقامِ تفرد دست یافته و در تعیّنِ…

اصول فلسفه حق: بندهای ۵ و ۶ و ۷

https://files.virgool.io/upload/users/1092067/posts/f136hk2sbzkz/audio/f136hk2sbzkz-xlzz.mp3 بند 5 اراده متضمن 3 عنصر اصلی است: الف) عنصر عدم‌تعیّن محض، یا صرفِ تأملِ «من» راجع به خود، تأملی که در نتیجه آن، هر محدودیت و محتوایی منحل می‌شود، چه این محدودیت‌ها و محتویات، بی‌واسطه ، به تأثیر طبیعت، نیازها، امیال و محرک‌ها حاضر باشند، و یا به شیوه‌های دیگر مشخص و تعیین شده باشند؛ این، عمومیت و یا «عدم‌تناهیِ بی‌کران» است که از طریق انتزاعِ مطلق حاصل می‌شود: صِرف…

ازترجمه اصول فلسفه حق: بند ۴

ترجمه از حمید مصیبی https://files.virgool.io/upload/users/1092067/posts/qfaehzmpi7ak/audio/qfaehzmpi7ak-kttx.mp3 بند 4 حق، به‌طور کلی، درون قلمرو روح موطن دارد، و جایگاه دقیق و نقطه عزیمت آن اراده است؛ اراده، آزاد است، به‌طوری که آزادی، جوهر و تقدیر آن را تشکیل می‌دهد و نظام حق، قلمرو آزادی به‌فعلیت‌درآمده است، عالم روح که از درون خود روح و در مقام طبیعت ثانی خلق شده است. افزوده: آزادی ارده را می‌توان با ارجاع به طبیعت فیزیکی توضیح داد. همان‌طور که وزن یکی از…

بازترجمه اصول فلسفه حق: بند ۳

مترجم حمید مصیبی https://files.virgool.io/upload/users/1092067/posts/cy65wzebqmsq/audio/cy65wzebqmsq-40zk.mp3 بند 3 حق، به‌طور کلی، محقق شده است. الف) به‌لحاظ صوری، حق به‌واسطه اعتباری که تنها در چارچوب یک دولت از آن برخوردار است، محقق شده و این مرجعیتِ قانونی است که زمینه شناخت حق، یعنی علم تحققی حق را فراهم می‌آورد. ب) محتوای حق نیز به سه واسطه محقق شده است: 1) به‌واسطه سرشت ملی یک گروه مردمی مشخص و جزئی، مرحله‌ای از رشد تاریخی…

بازترجمه اصول فلسفه حق: بندهای ۱ و ۲

https://files.virgool.io/upload/users/1092067/posts/ic4z6m9isi1y/audio/ic4z6m9isi1y-gxws.mp3 بند 1 موضوع علم فلسفی حق، مثال حق است – مفهوم حق و فعلیت‌یابی آن. فلسفه باید به مُثُل بپردازد، نه آن چیزی که در تداول عام مفاهیم صرف خوانده می‌شود. برعکس، فلسفه نشان می‌دهد که مفاهیم صرف یک‌جانبه و تهی از حقیقت‌اند، و تنها، مفهوم است که فعلیت دارد (نه چیزی که غالباً تحت این نام خوانده می‌شود، و صرفاً یکی از تعیّنات انتزاعی فهم است)، آن هم بدین صورت که مفهوم، به خود فعلیت می‌دهد. هر چیز دیگری غیر از این فعلیت که توسط خود…