مرور رده

ولگرد در متن

جلسه‌ دانشگاه شهید بهشتی: نقد فاشیسم ادبی

امیرمحمد ایزدپناه: من فکر کردم که تو اول صحبت کنی، چون بالاخره کتاب خودت است، توضیحی بدهی... آراز بارسقیان: من می‌بینم که دوستان مثل آن‌که کتابم را خوانده‌اند یا حداقل تورقی کرده‌اند یا از نظر گذرانده‌اند، توضیحی... شما صحبت کنید... ایزدپناه: من گفتم در سه قسمت صحبت کنم و در این سه قسمت طوری چیدم که قسمت اول دربارهٔ اهمیت کار صحبت کنم، در قسمت دوم و سوم نقدهای خودم را به کار بگیرم بخش دوم بیشتر نقد فرمالیستی بخواهیم بگوییم؛ نقدی است که به‌صورت استدلال کتاب مربوط می‌شود و بخش سوم بخشی است که بیش از همه به استدلال کتاب مربوط…