مرور برچسب

غلامحسین ساعدی

نئوشبه‌هنرمند: بازخوانی سخنرانی غلامحسین ساعدی بعد از چهل و یک سال

آراز بارسقیان اینکه چرا بعد از چهل‌ویک سال باید به یک مفهوم قدیمی ولی مستمر، «از نو» نگاه کرد جای تأمل دارد. آیا قرار است کلوخ اندازان را پاداش، سنگ دهیم؟ کدام مفهوم؟ همانی که آقای ساعدی چهل‌ویک سال پیش به آن اشاره کرد: شبه‌هنرمند و آن را…