عجایب المخلوقات و استعدادهایشان

 امیر محمد ایزدپناه دربارهٔ برنامهٔ تلویزیونی عصر جدید متی پادشاه قیامت را به مردی تشبیه می‌کند که پیش از سفر غلامان خود را فراخوانده و بر پایهٔ توانایی‌شان به هریک به ترتیب پنج، سه و یک قنطار می‌سپارد. اولی با پنج قنطارش تجارت کرده و ۵ قنطار دیگر سود می‌کند. سه قنطار دومی نیز سرنوشت مشابهی دارد. سومی اما ودیعه را زیرِ زمین پنهان می‌کند. ارباب که از سفر باز می‌آید و حساب را جویا می‌شود، از کردهٔ غلام اول و دوم خشنود می‌گردد و آنان را بر اموال بیشتری می‌گمارد. چون نوبت به سومی می‌رسد «آنکه یک قنطار گرفته بود، پیش آمده،…