سه‌شنبه‌ای با اشباح: درباره‌ی رمان سه‌شنبه

علی چنگیزی درباره کتاب سه‌شنبه نوشته آراز بارسقیان به حق بسیاری از منتقدان و متفکران پست‌مدرن به تأسی از دریدا برای بررسی نحوهٔ بودن انسان در جهان پست‌مدرن و نیز به‌منظور تحلیل متون به جای اونوتولوژی که مبتنی بر وجودشناسی است از واژهٔ هانتولوژی استفاده می‌کنند که یعنی شبح‌شناسی. چیست منظور از این واژه؟ انسان کنونی به دلیل ساحت‌های رسانه‌ای و زبانی‌ای که در آن می‌زید، نه هست و نه نیست. هم هست و هم نیست. این ویژگی قرار داشتن در مرز میان بودن و نبودن، ویژگی شبح است. برای شبح نمی‌توان به قطعیت از بودن و نحوهٔ بودن صرف صحبت…