راهنمایی مومیایی کردن برای کور شدگان!

نگاهی به کتاب «راهنمای مردن با گیاهان دارویی» نوشتهٔ عطیه عطارزاده، نشر چشمه عباس پورهدایت عاقرقرحا گیاهی دارویی است که به زحمت قدش بلندتر از یک وجب می‌شود. حالا تصور کنید کودکی بر روی «گل سفید» آن افتاده و گل‌ها در چشم او فرو رفته و کودک کور می‌شود. کودک باید دستانش را پشت خود گرفته و چشمانش هم همانند چشم وزغ کمی بیرون‌تر از جمجمه‌اش باشد و گل عاقرقرحا کلی تیغ داشته باشد (که ندارد!) تا همزمان در هر دو چشمش فرو برود، آن هم طوری که تنها قرنیه آسیب ببیند. تقریباً بعید است اما باید به خواندن چیزهای بعید عادت کنید. چون این…