ده نویسندهٔ بزرگ دنیای مدرن: مارسل پروست و در جستجوی زمان از دست رفتهزمانِ خوانش 1 دقیقه

ناخودآگاهی که مدام ما را تحت تاثیرش قرار می‌دهد و رنجی که مدام بازمی‌گردد. مارسل پروست، یکی از بنیان‌گذاران ادبیات مدرن است که به ساخت اجتماعی و تمایلات وجودی این طبقه به سهم خودش شکل داده. مارسل پروست، در رمان هفت جلدی خودش ضمن واکاوی درون شخصیت اصلی رمان، سعی می‌کند به سویه‌های خاصی از دلایل وجود حس گناه روی شانه‌های انسان مدرن پاسخ دهد. چیزی که باعث می‌شود او مدام به «اتاق زیرشیروانی» پناه ببرد.

فیلم مستند ده نویسنده دنیای مدرن: در جستجوی زمان از دست رفته، به نقد و تحلیل همین موضوع در شاهکار مارسل پروست می‌پردازد. این فیلم زیرنویس فارسی دارد.