مرور برچسب

هگل

بازترجمه اصول فلسفه حق: بندهای ۱ و ۲

https://files.virgool.io/upload/users/1092067/posts/ic4z6m9isi1y/audio/ic4z6m9isi1y-gxws.mp3 بند 1 موضوع علم فلسفی حق، مثال حق است – مفهوم حق و فعلیت‌یابی آن. فلسفه باید به مُثُل بپردازد، نه آن چیزی که در تداول عام مفاهیم صرف…

فلسفه و ارزش‌های انسانی: جلسهٔ چهارم؛ هگل

ریک رادریک در درسگفتار چهارمِ فلسفه و ارزش‌های انسانی از آزادی در نظر هگل و جان استیوارت میل می‌گوید ریک رادریک استاد فلسفه و یک فیگور جدلی در فضای روشنفکری دهه نود آمریکا است. کسی که منش و روشش در سمینار گردانی و برگزاری کلاس‌های جمعی…