مرور برچسب

هگل

فلسفه و ارزش‌های انسانی: جلسهٔ چهارم؛ هگل

ریک رادریک در درسگفتار چهارمِ فلسفه و ارزش‌های انسانی از آزادی در نظر هگل و جان استیوارت میل می‌گوید ریک رادریک استاد فلسفه و یک فیگور جدلی در فضای روشنفکری دهه نود آمریکا است. کسی که منش و روشش در سمینار گردانی و برگزاری کلاس‌های جمعی…