مرور برچسب

هفت گنبد

نقد کتاب هفت گنبد از محمد طلوعی: خیالِ خام

مسعود قادری آذر نگاهی به کتاب «هفت گنبد» از محمد طلوعی چه عناصری کتاب «هفت گنبد» محمد طلوعی را می‌سازد و آن را متفاوت می‌کند؟ این عناصر پس از خواندن کتاب به سادگی مشخص می‌شود اما اجازه بدهید از معرفی کتاب توسط خودِ نویسنده استفاده کنیم:…