مرور برچسب

نقد شعر

نگاهی به کتاب «زمان پروانه‌ها»: حفری در «نقبی بر خیال کردیان» و گویه‌ای بر متن

مهدی پنجعلی پور «اگر بینگاریم آن کس که بر ما روشنایی می‌بخشد، خود در نور است، خطا کرده‌ایم» (کتاب بیهوده، کریستیان بوبن) " شعر سرگذشت حیات بشری است" و آن هنگام که شعری را با صدای رسا می‌خوانیم، گویی، خطاب به اجداد و مردگانمان نهیب…