مرور برچسب

نقد تفکر

تبصرهٔ ۲۲: سیاستی که ارتجاع می‌سازد و منفعتش را می‌برد

نظری بر روان‌سیاسی امروز با همدستی و نگاه به مینی‌سریال تبصره 22 دانیال حقیقی جان یوساریان (شخصیت رمان تبصرهٔ 22) قهرمان نبرد علیه عملیات روانی است، پهلوان نگه‌داری از عقل سلیم و خلاقیت در مقابل خون و جنونی که در فضا پخش می‌کنند. به این…

نئوشبه‌هنرمند: بازخوانی سخنرانی غلامحسین ساعدی بعد از چهل و یک سال

آراز بارسقیان اینکه چرا بعد از چهل‌ویک سال باید به یک مفهوم قدیمی ولی مستمر، «از نو» نگاه کرد جای تأمل دارد. آیا قرار است کلوخ اندازان را پاداش، سنگ دهیم؟ کدام مفهوم؟ همانی که آقای ساعدی چهل‌ویک سال پیش به آن اشاره کرد: شبه‌هنرمند و آن را…