مرور برچسب

عصر جدید

عجایب المخلوقات و استعدادهایشان

 امیر محمد ایزدپناه دربارهٔ برنامهٔ تلویزیونی عصر جدید متی پادشاه قیامت را به مردی تشبیه می‌کند که پیش از سفر غلامان خود را فراخوانده و بر پایهٔ توانایی‌شان به هریک به ترتیب پنج، سه و یک قنطار می‌سپارد. اولی با پنج قنطارش تجارت کرده و ۵…