مرور برچسب

سلبریتی

روشنفکر یا سلبرتی؟ مسئله این است!

دانیال حقیقی مارتین ایمسِ نویسنده، با اَدلِ خواننده فرق دارد. فیلیپ راث با کیتی پری دو پدیده کاملاً متفاوت هستند. دو مسئولیت جدا روی شانه‌هایشان است. این را جوامعی که از نظر سیاسی توسعه یافته شده‌اند به خوبی فهمیده‌اند. آمریکایی‌ها هرگز…