مرور برچسب

ریک رادریک

فلسفه و ارزش‌های انسانی: جلسهٔ پنجم؛ کارل مارکس

ریک رادریک در درسگفتار پنج از سری فلسفه و ارزش‌های انسانی، از کارل مارکس و دنیای مُدرن و معاصر می‌گوید. ریک رادریک استاد فلسفه و یک فیگور جدلی در فضای روشنفکری دهه نود آمریکا است. کسی که منش و روشش در سمینار گردانی و برگزاری کلاس‌های…

فلسفه و ارزش‌های انسانی: جلسهٔ چهارم؛ هگل

ریک رادریک در درسگفتار چهارمِ فلسفه و ارزش‌های انسانی از آزادی در نظر هگل و جان استیوارت میل می‌گوید ریک رادریک استاد فلسفه و یک فیگور جدلی در فضای روشنفکری دهه نود آمریکا است. کسی که منش و روشش در سمینار گردانی و برگزاری کلاس‌های جمعی…

فلسفه و ارزش‌های انسانی: جلسهٔ سوم؛ کانت

درسگفتارهای ریک رادریک دربارهٔ فلسفه و ارزش‌های انسانی درس سوم دربارهٔ امانوئل کانت و مسیر روشنگری ریک رادریک استاد فلسفه و یک فیگور جدلی در فضای روشنفکری دهه نود آمریکا است. کسی که منش و روشش در سمینار گردانی و برگزاری کلاس‌های جمعی…

فلسفه و ارزش‌های انسانی: جلسهٔ دوم؛ رواقیون

درسگفتارهای ریک رادریک دربارهٔ فلسفه و ارزش‌های انسانی؛ درس دوم دربارهٔ اپیکوریسم، رواقیت، شک گرایی ریک رادریک استاد فلسفه و یک فیگور جدلی در فضای روشنفکری دهه نود آمریکا است. کسی که منش و روشش در سمینار گردانی و برگزاری کلاس‌های جمعی…

فلسفه و ارزش‌های انسانی: جلسهٔ اول؛ سقراط

درسگفتارهای ریک رادریک دربارهٔ فلسفه و ارزش های انسانی درس اول دربارهٔ سقراط و زندگیِ پژوهشگری ریک رادریک استاد فلسفه و یک فیگور جدلی در فضای روشنفکری دهه نود آمریکا است. کسی که منش و روشش در سمینار گردانی و برگزاری کلاس‌های جمعی…