مرور برچسب

در جستجوی زمان از دست رفته

ده نویسندهٔ بزرگ دنیای مدرن: مارسل پروست و در جستجوی زمان از دست رفته

ناخودآگاهی که مدام ما را تحت تاثیرش قرار می‌دهد و رنجی که مدام بازمی‌گردد. مارسل پروست، یکی از بنیان‌گذاران ادبیات مدرن است که به ساخت اجتماعی و تمایلات وجودی این طبقه به سهم خودش شکل داده. مارسل پروست، در رمان هفت جلدی خودش ضمن واکاوی درون…