مرور برچسب

خسرو حمزوی

خرمنِ سرخِ فارسی: نگاهی به جهان داستانی خسرو حمزوی

هر نوشته‌ای از خسرو حمزوی به مثابه صناعتی دستی دانیال حقیقی    فوت و فن این رشته به دست کسانی چون من است. فوت و فن فارسی نوشتن، سررشته‌ای است که من دوباره باید آن را به دست خوانندگان این مقاله بدهم. فوت و فت نویسندگی در دستان من است،…