مرور برچسب

حمید مصیبی

بازترجمه اصول فلسفه حق: بندهای ۱ و ۲

https://files.virgool.io/upload/users/1092067/posts/ic4z6m9isi1y/audio/ic4z6m9isi1y-gxws.mp3 بند 1 موضوع علم فلسفی حق، مثال حق است – مفهوم حق و فعلیت‌یابی آن. فلسفه باید به مُثُل بپردازد، نه آن چیزی که در تداول عام مفاهیم صرف…