مرور برچسب

حمید مصیبی

اصول فلسفه حق از بند ۱۱۳ تا ۱۳۸

برگردان حمید مصیبی بند 113 عمل، ابرازِ اراده در مقامِ ذهنی و یا اخلاقی است. یک عمل تعیّناتِ زیر را دربرمی‌گیرد: اول، من باید آن را در برون‌افتادگی‌اش به‌منزله عملِ خود بدانم؛ دوم، عطف و ربطِ ذاتیِ آن با مفهوم به‌منزلهِ یک باید است؛…