مرور برچسب

حلقه‌های روشنفکری

حلقه‌های روشنفکری یا جمع‌شدن برای نان قرضی

دانیال حقیقی حلقه‌های روشنفکری با جمع‌شدن برای نان قرضی تفاوت دارد. بزرگ‌ترین تفاوت، خروجی پایدار فکری است که از حلقه‌های روشنفکری بیرون می‌آید، اما جمع‌هایی که بر مبنای منجلاب‌های مشترک و برای پر کردن نقاط ضعف افراد شکل می‌گیرند، میان‌تهی…