مرور برچسب

جریان ادبی

وازده کیست و نمودهای وازدگی چیست؟

درباره تقسیم‌کنندگان شکست میان همه دانیال حقیقی در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که بسیار بر رواداری و تساهل و تسامح چیز نوشته می‌شود یا از رسانه‌های جمعی در این رابطه برنامه‌های گوناگونی پخش می‌کنند و سعی می‌کنند این ایده را جا بیاندازند که…