مرور برچسب

بار

بازترجمه اصول فلسفه حق: بندهای ۷۵، ۷۶ و ۷۷

برگردان حمید مصیبی https://files.virgool.io/upload/users/1092067/posts/hvg0xvtqqp9e/audio/hvg0xvtqqp9e-iaux.mp3 بند 75 از آن‌جا که دو طرف در مقامِ اشخاصی بی‌واسطه و مستقل با یک‌دیگر ارتباط می‌گیرند ، می‌توان گفت که الف) عهد نتیجهِ…