مرور برچسب

امیرمحمد ایزدپناه

جلسه‌ دانشگاه شهید بهشتی: نقد فاشیسم ادبی

امیرمحمد ایزدپناه: من فکر کردم که تو اول صحبت کنی، چون بالاخره کتاب خودت است، توضیحی بدهی... آراز بارسقیان: من می‌بینم که دوستان مثل آن‌که کتابم را خوانده‌اند یا حداقل تورقی کرده‌اند یا از نظر گذرانده‌اند، توضیحی... شما صحبت کنید...…

عجایب المخلوقات و استعدادهایشان

 امیر محمد ایزدپناه دربارهٔ برنامهٔ تلویزیونی عصر جدید متی پادشاه قیامت را به مردی تشبیه می‌کند که پیش از سفر غلامان خود را فراخوانده و بر پایهٔ توانایی‌شان به هریک به ترتیب پنج، سه و یک قنطار می‌سپارد. اولی با پنج قنطارش تجارت کرده و ۵…