مرور برچسب

ادبیات جنوب

مسعود میناوی یکی از چند نویسندهٔ صاحب سبک جنوب

محمد ایوبی مسعود میناوی، نیم قرن، شاید هم بیشتر، داستان نوشت و در جنگ‌های ادبی پیش و بعد از انقلاب چاپ کرد و بر نویسندگان جوان و تازه راه افتاده اثر گذاشت. چرا؟ چون سبک دقیق و خاص خود را داشت و همین، نوقلم‌های بسیاری را جذب کرد. این تازه…