شازده احتجاب: اثری به وسوگی و سرشاریزمانِ خوانش 1 دقیقه

عکس از حمید شاهرخ