ده نویسندهٔ بزرگ دنیای مدرن: کافکا و محاکمهزمانِ خوانش 1 دقیقه

نهادهای دلهره‌انگیز مدرنیته! کافکا در رمان «محاکمه»، ما را در دنیایی تصویر می‌کند که به ظاهر مدرن شده است اما هنوز در دل آن، تک‌تکمان مانند قرون وسطی گناهکاریم. کافکا تصویرگر جهانی بود که در آن، سوژهٔ مستقل، تحت اثر نیروهای تاریخی از جانب نهاد قانون و توده‌هایی که سنتا صاحب قدرت هستند، مجبور است میلش را سرکوب کند تا نظم اخلاقیات باسمه‌ای جامعه برهم نخورد. در غیر اینصورت برای او «محاکمه»ای برپا می‌کنند تا در اتاق زیر شیروانی زندانی‌اش کنند. آن هم گناهی که به درستی به ما تفهیم نمی‌شود.

فیلم مستند ده نویسنده دنیای مدرن: محاکمه ژوزف کا، به نقد و تحلیل همین موضوع در شاهکار فرانتس کافکا می‌پردازد.  این فیلم زیرنویس فارسی دارد.