خوانش سرمایه دیوید هاروی: جلسهٔ سیزدهمزمانِ خوانش 1 دقیقه