خوانش سرمایه با دیوید هاروی؛ جلسهٔ اولزمانِ خوانش 1 دقیقه