خوانش سرمایه با دیوید هاروی؛ جلسهٔ چهارمزمانِ خوانش 1 دقیقه