خوانش سرمایه با دیوید هاروی؛ جلسهٔ هفتمزمانِ خوانش 1 دقیقه