خوانش سرمایه با دیوید هاروی؛ جلسهٔ هشتمزمانِ خوانش 1 دقیقه