خوانش سرمایه با دیوید هاروی؛ جلسهٔ نهمزمانِ خوانش 1 دقیقه