خوانش سرمایه با دیوید هاروی؛ جلسهٔ ششمزمانِ خوانش 1 دقیقه