خوانش سرمایه با دیوید هاروی؛ جلسهٔ سومزمانِ خوانش 1 دقیقه