خوانش سرمایه با دیوید هاروی؛ جلسهٔ دومزمانِ خوانش 1 دقیقه